top of page

על רקע תהליכים מצערים המתרחשים כיום בעולם - מלחמות ועימותים אתניים, לגישת אתיקה החיים ישנה חשיבות רבה ומיוחדת בחיי החברה הפוליטיים, הקהילתיים והכלכליים של הפרט והחברה. עקרונות בניית מערכות יחסים אתיים במשפחה, יישוב סכסוכים פוליטיים באמצעות הבנה מעמיקה יותר של אתיקת החיים, הטבע הרגשי והנפשי של הסכסוך, פתיחות ואמון ביחסים הכלכליים בין שתי המדינות, לחיזוק היחסים התרבותיים מבוסס על ערכים אנושיים - זה מה שמביא את אדם לגדילה ולאתיקת החיים. יישום גישת אתיקת החיים בחברה משנה את עולמנו והופך אותו ליותר הרמוני ואותנו ליותר מאושרים.

גישת אתיקת החיים שהביאה לאנושות משפחת רוריך, קוראת להבנה ולכיבוד המורשת התרבותית של כל העמים, לכיבוד היסודות הרוחניים של כל הדתות. השנאה וחוסר האנושיות, הפראיות וחוסר התרבותיות, אי סובלנות לדרך התפתחות של האחר, טוענת התורה, צריך להפוך לנחלת העבר. העתיד – ביצירה ובהרמוניה, ולא בהרס ובכאוס, העתיד – באחדות האנושות ולא בשנאת זרים ובשנאה הדדית – כך טוענת אתיקת החיים.

על הפער שבין החברה החילונית, המרבה להכחיש ערכים רוחניים, לבין החברה הדתית, המנותקת לרוב מהמציאות המודרנית, גם ניתן לגשר באמצעים תרבותיים. וזאת מכיוון שתרבות מניחה כאבן יסוד יחסים המתבססים על מוסר ושמה דגש מרכזי על יישום העקרונות האֶתּיים בחיי היום-יום. יתרה מזאת, הדגמת האֶתּיקה והבהרתה בנוסחים מדעיים תתקבל בחיוב בציבור המודרני. גישה זאת תהפוך בזהירות את המודעות החברתית, תאפשר לקלוט בתבונה ערכים אתיים, תרבותיים ורוחניים עתיקים הבאים מהדתות, שנועדו במקורם לשמור על בריאותם הנפשית והגופנית של כלל בני האדם. גישה זאת תוכל לקרב עמדות קיצון מטריאליסטיות ודתיות כאחד ותטמין בסיס לדו-שיח פורה ומעמיק בין הצדדים בעתיד.

מהי גישת אתיקת החיים

Сообщение отошло удачно!

Связаться с нами:
Естер Райдлер - 052-6556409

 Почта: livingethics@gmail.com

Все права защищены  ассоциацией Живой Этики в Израиле, 2016

bottom of page